+48 (61) 624 74 69 biuro@elektromagnetyczne.pl

Materiały do pobrania


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z tematyką pola elektromagnetycznego.
(Do wyświetlenia zawartości niezbędny jest program obsługujący odczyt plików PDF)
 
 

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.
Rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy.
 
 
AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska.
Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Rozporządzenie w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 
 
AKTY PRAWNE I DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ:
Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE.
 
 
WYBRANE ARTYKUŁY I PUBLIKACJE:
Badania wpływu pól elektromagnetycznych występujących w radiokomunikacji na układ krążenia.
Cell phone masts and Electromagnetic Hypersensitivity.
Effects of the exposure to electromagnetic fields. From science to public health and safer workplace.
Epidemiologic evidence on mobile phones and tumor risk - a review (ICNIRP).
Health Effects from RF Electromagnetic fields - Health Protection Agency.
Magnetic field exposure and cardiovascular disease mortality among electric utility workers.
Neurovegetativ disturbances in workers exposed to 50 Hz electromagnetic fields.
Clinical study of interference with cardiac pacemakers by a magnetic field at power line frequencies.
Cardiac pacemakers and electromagnetic interference.
Electromagnetic interference in patients with implanted cardiac pacemakers.


 

Partnerzy